Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Velika stena nad Radenci

Velika stena nad Radenci je termofilno pobočje s proti jugu obrnjenimi strmimi stenami nad Kolpo jugovzhodno od Radencev, kjer prevladujejo submediteranske drevesne in grmovne vrste. Je sestavni del kanjona reke Kolpe in obsega Malo in Veliko Steno nad Radenci ter Kavernovo steno zahodno od Brega pri Sinjem Vrhu. Strmo in kamnito pobočje iz dolomitiziranega apnenca pokrivajo plitve rendzine, katere prerašča naravni termofilni gozd cera (Quercus cerris), črnega gabra (Ostrya carpinifolia), malega jesena (Fraxinus ornus) in puhastega hrasta (Quercus pubescens). Gozdni sestoji grmičaste razrasti imajo izrazit varovalni značaj. Del območja je danes tudi gozdni rezervat.

Središče za dostopnost