Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Dečinska stena

Je termofilno pobočje s skalnimi stenami nad Kolpo, ki se nahaja Vzhodno od Sodevcev, kjer se v kanjonski steni reke Kolpe nahaja vložek krhkega dolomita. Zaradi velikega naklona terena je pas ob vrhu kanjonske stene erozijsko močno načet in razrezan v številne grape. Eroziji kljubujejo zgolj nekoliko trši osamelci in hrbti. Na tem območju so pred 2. svetovno vojno pasli drobnico, po vojni pa se je območje zaradi izostanka paše zaraslo z gozdom.

 

Danes tu prevladujejo gospodarsko manj zanimivi gozdovi nizke, grmičaste razrasti. Najstrmejši tereni so zaradi plazovitosti neporaščeni, medtem ko v večjem delu območja v žepih razvite rendzine prerašča toploljubni gozd črnega gabra (Ostrya carpinifolia), malega jesena (Fraxinus ornus), rdečega bora (Pinus sylvestris), črnega bora (Pinus nigra), mokovca (Sorbus aria) in cera (Quercus pubescens). V podrasti nad vasjo Sodevci pa lahko najdemo tudi druge submediteranske vrste kot so navadni ruj (Cotinus coggygria), navadni jesenček (Dictamnus albus) in kraški šetraj (Satureja montana). Gozdovi imajo varovalni značaj; del območja pa je zaradi proučevanja izločen tudi kot gozdni rezervat.

Središče za dostopnost