Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Narava v Krajinskem parku Kolpa

Po Zakonu o ohranjanju narave je naravna vrednota poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava.Karta-naravne vrednote znotraj območja parka
Naravne vrednote so zlasti geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava.

V Krajinskem parku Kolpa je trenutno evidentiranih 66 naravnih vrednot, med katere je uvrščenih tudi 21 jam. Vse naravne vrednote na območju parka imajo status naravne vrednote državnega pomena. Zaradi svoje izjemnosti in pomembnosti je med njimi 15 takšnih, ki so zavarovane kot naravni spomenik, 1 pa kot strogi naravni rezervat (Hrastova loza; sestoj bukev z gnezdišči sive čaplje). Naravne vrednote pokrivajo 22,3 % površin parka.

 

V parku so prisotne predvsem naslednje zvrsti naravnih vrednot:

  • geomorfološke (na primer: vrtače, strma pobočja nad Kolpo),
  • geomorfološke podzemeljske naravne vrednote (jame),
  • drevesne naravne vrednote (drevesa, ki predstavljajo pomembno vizualno in prostorsko obeležje oziroma drevesa izjemnih dimenzij ali habitusa),
  • zoološka (habitat sive čaplje),
  • hidrološke (Kolpa ter številni manjši izviri, potoki in bruhalniki ob njej),
  • ekosistemske (na primer: steljniki, visokodebelni sadovnjaki, nekatera vodna telesa).
Središče za dostopnost