Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Osebna izkaznica

Območje Širše zavarovano območje narave: Krajinski park Kolpa
Lokacija Krajinski park Kolpa leži na jugovzhodnem delu Slovenije, tik ob meji z Republiko Hrvaško.
Površina 4.331,51 ha oziroma 43,31 km2
Upravni status Krajinski park Kolpa se v celoti nahaja znotraj občine Črnomelj. V njem so štiri krajevne skupnosti: Stari trg, Sinji Vrh, Vinica in Adlešiči.
Osnovne značilnosti Najbolj prepoznavni element Krajinskega parka Kolpa je reka Kolpa, ki je ena najbolj čistih tekočih voda v Sloveniji, z naravno ohranjeno strugo, veliko pestrostjo ribjih vrst, brzicami in prodišči. Pomembna značilnost parka so tudi steljniki in obdelan vrtačast svet, ki predstavljajo značilno krajinsko podobo tega predela Bele krajine.
Naselja v parku V Krajinskem parku Kolpa je 26 naselji, na njegovem robu pa 12.
Število prebivalcev v parku V Krajinskem parku Kolpa živi 1.086 prebivalcev; skupaj z obrobjem parka pa 2.025.
Lastništvo Večina zemljišč (74,64 %) je v zasebni lasti. V lasti Občine Črnomelj je 16 % zemljišč, v lasti Republike Slovenije pa 9,36 % zemljišč – od katerih jih je 0,06 % v upravljanju Javnega zavoda Krajinski park Kolpa.
Raba Večino parka prekriva gozd in obdelovalne površine, nekaj odstotkov (3,2%) pa tudi vode.
Varstveni status Širše zavarovano območje – krajinski park (IUCN kategorija: V), 6 ekološko pomembnih območij, 6 območij Natura 2000. V Krajinskem parku Kolpa se nahaja še 67 naravnih vrednot, 16 od teh je zavarovanih tudi kot naravni spomenik ter 1 kot strogi naravni rezervat. V parku se nahaja tudi 41 kulturnih spomenikov.
Varstvena območja v parku Prvo varstveno območje, ki obsega najpomembnejše predele narave; reko Kolpo, aluvialne ravnice ob njej, ter območja pomembnejših naravnih vrednot; drugo varstveno območje, ki obsega pretežno kmetijske in gozdne površine ter območja namenjena rekreaciji in tretje varstveno območje, ki obsega večinoma naselja v parku.
Datum zavarovanja

®    4. 12. 1998, Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa (Uradni list RS, št. 82/98);

®    10. 8. 2006, Uredba o Krajinskem parku Kolpa (Uradni list RS, št. 85/06).

Upravljavec Javni zavod Krajinski park Kolpa
Ustanovitev zavoda Javni zavod Krajinski park Kolpa je bil ustanovljen s sklepom Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 98/06, 47/09).
Naslov:

Javni zavod Krajinski park Kolpa

Sedež: Adlešiči 16, 8341 Adlešiči

Poslovni prostori (pisarna): Adlešiči 3a, 8341  Adlešiči

 

Kontakt

 

tel.: 07 356 52 40

 

faks: 07 356 52 41

 

 

e-mail: info@kp-kolpa.si

 

https://www.kp-kolpa.si

 

Središče za dostopnost