Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Začasne upravljavske smernice v KP Kolpa do sprejema načrta upravljanja

Začasne upravljavske smernice v Krajinskem parku Kolpa se nanašajo na:

 

– Območje Krajinskega parka Kolpa

– Objekt Šokčev dvor, Žuniči 2, Adlešiči

Pravne podlage za izvajanje upravljanja na območju Krajinskega parka Kolpa

Za pripravo upravljavskih smernic so ključne pravne podlage:

 • Uredba o Krajinskem parku Kolpa (UL RS, št. 85/06)
 • Zakon o ohranjanju narave (UL RS, 96/04 – prečiščeno besedilo)
 • Uredba o posebnih varstvenih območjih (UL RS 49/04) – območja Nature 2000

 

Začasne upravljavske smernice se sprejemajo za obdobje do sprejema upravljavskega načrta, vendar največ za obdobje enega leta.

 

Osnovni namen ustanovitve krajinskega parka je ohranitev velike biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, ki je tudi sicer prisotna na obravnavanem območju, hkrati pa pomeni ustanovitev parka tudi ukrep za zagotavljanje ohranitve območij s statusom območij Nature 2000. Namen ustanovitve parka je tudi povezovanje gospodarskega in socialnega razvoja na območju parka ter čezmejno sodelovanje.

Varstveni cilji v parku so: ohranitev naravnih vrednot, ohranitev velike biotske raznovrstnosti, ohranitev populacij ogroženih in mednarodno varovanih prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst (v nadaljnjem besedilu: rastlinske in živalske vrste), ohranitev najmanj obstoječega obsega habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, in ohranitev krajine z mozaično razporejenostjo krajinskih struktur.

Varstveni namen parka se zagotavlja z opredelitvijo naravovarstvenih nalog v parku, ki so:

 • skrb za ohranjanje oziroma vzpostavljanje take rabe zemljišč, izvajanja dejavnosti in posegov, ki varujejo naravne vrednote in ohranjajo biotsko raznovrstnost;
 • ohranjanje oziroma vzpostavljanje takega stanja v prostoru, ki zagotavlja ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst;
 • ohranjanje za park značilne mozaične krajine in druge naloge, ki varujejo naravne vrednote in ohranjajo biotsko raznovrstnost ter krajinsko pestrost.

Park omogoča in spodbuja tudi razvojne možnosti prebivalstva in trajnostni razvoj, ki je prilagojen značilnostim in potrebam varovanja parka. Cilj takega razvoja je podpora lokalnemu prebivalstvu ter spodbujanje nekaterih s tem povezanih dejavnosti, ki so ne le sprejemljive, ampak tudi nujne v tem prostoru.

Park bo spodbujal predvsem razvoj podeželja in trajnostne oblike kmetovanja, ki so usklajene z varstvom naravnih vrednot in kulturne dediščine ter ohranjanjem biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, izboljšanje kmetijske infrastrukture in ohranitev naselij in obnovo vasi, tako da se ohranja krajinska pestrost in kulturna dediščina, izboljša okoljska, cestna in energetska infrastruktura ter omogočajo dopolnilne dejavnosti in nova delovna mesta. Park bo spodbujal povezovanje kmetijske in turistične dejavnosti, okolju prijazen turizem in rekreacijo, izboljšanje turistične infrastrukture z gradnjo oziroma prenovo že obstoječih prenočitvenih zmogljivosti, pri čemer se obiskovalce usmerja na ekološko manj občutljiva območja ter uporabo okolju prijaznih tehnologij in metod pri gospodarjenju z naravnimi viri.

Park bo skrbel tudi za ohranjanje in promocijo kulturne dediščine v parku.

Prioritetne naloge parka v času veljavnosti Začasnih upravljavskih smernic so ob izvajanju varstvenih in razvojnih nalog predvsem vzpostavitev delovanja javnega zavoda in priprava

ter sprejem načrta upravljanja.

NARAVOVARSTVENE NALOGE

 

 • izdelava navodil upravljanja za gospodarjenje na ali v bližini življenjskih prostorov ogroženih oz. mednarodno varovanih rastlinskih in živalskih vrst – posebej na območju Nature 2000 (območja pSPA in pSCI). Izločitev posebnih območij, ki imajo visoko naravovarstveno vrednost. Priprava kart z navodili za usmerjanje gospodarjenja za lastnike, upravno enoto, občino in službe, ki za občino izdelujejo prostorske akte; druge naloge, ki varujejo naravne vrednote in ohranjajo biotsko raznovrstnost;
 • skrb za ohranjanje biodiverzitete in trajnostne rabe območja z osveščanjem, svetovanjem in sodelovanjem lokalnega prebivalstva, lokalne skupnosti, nevladnih organizacij in služb s pristojnimi strokovnimi institucijami pri rabi območja;

 

 • skrb za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot ter sodelovanje pri aktivnostih, vezanih na rabo naravnih vrednot;
 • nadzorne naloge: določitev operativnih nalog naravovarstvene nadzorne službe (favna/habitati, obisk); ocena potrebnega nadzora; izdelava zasnove nadzorne službe in dejavnosti naravovarstvenih nadzornikov, izobraževanje nadzornikov ter vključevanje zaposlenih;

 

 • spremljanje stanja naravnih vrednot in biodiverzitete zaradi dejavnosti v KPK (gozdarstvo, lovstvo, ribištvo, sadjarstvo, vinogradništvo, vrtnarstvo, živinoreja, vzdrževanje osrednjega vodotoka, vzdrževanje obcestnega sveta, posegi v prostor – gradnja, množične prireditve, rekreacije, ograje) ter obveščanje pristojnih inšpektorjev o ugotovljenih kršitvah v KPK;
 • raziskave, monitoring: zbiranje rezultatov, ki izhajajo iz spremljanja stanja na območju KPK in se izvajajo na osnovi določb Zakona o ohranjanju narave in drugih zakonov, zbiranje in vrednotenje rezultatov, primerjava s podatki sosednjih parkov;
 • prostorsko načrtovanje: sodelovanje z lokalno skupnostjo pri pripravi prostorskih aktov, urejanja kmetijskih zemljišč (komasacije, manjša agromelioracijska dela …) in drugih posegih;
 • izobraževanje: analiza potreb in predhodna priprava celovitih programov za naravovarstveno in vodniško službo – doživljajsko vodenje ter sodelovanje pri izobraževanju v drugih programih – okoljskega kmetijstva, gozdarstva, vodnega gospodarstva, bio-gradbeništva, rokodelstva in obrti;
 • obisk: načrt usmerjanja obiska; ohranjanje že vzpostavljenih in zasnova novih tematskih poti (ribiška učna pot, čebelarska učna pot, gozdarska učna pot, konjeniška pot, pastirske-živinorejske poti itd);
 • vzdrževalna dela na parkovni infrastrukturi (obstoječih poti in počivališč, sodelovanje z lokalnimi skrbniki);
 • zasnova vodniške službe (lokalni turistični vodniki in doživljajski vodniki), označevanje poti, vzpostavitev dodatnih info središč;

 

 • promocija, osveščanje in informiranje (izdelava zasnove nadaljnje promocije KPK; prispevki v medijih (radio, TV, tisk, spletna stran, spletne novice), udeležba na sestankih, strokovnih seminarjih, predstavitvah in prireditvah slovenskega in mednarodnega značaja);
 • akcije za vzpodbujanje aktivnega sodelovanja lokalnega prebivalstva (ekološki spust po Kolpi, fotografski, slikarski, kiparski natečaji, sejmi lokalnih proizvodov domače obrti, kmetijskih pridelkov in živine).

Pri naravovarstvenih nalogah bo park sodeloval s pristojno strokovno organizacijo za varstvo narave – Zavodom RS za varstvo narave, OE v Novem mestu, in tudi nevladnimi in raziskovalnimi institucijami. Na področju nadzornih nalog na območju gozdov bo sodeloval z zavodom RS za gozdove, OE Novo mesto. Na področju ohranjanja kulturne dediščine bo park sodeloval z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Na področju urejanja prostora ter razvoja turističnih dejavnosti bo park sodeloval z lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami ter institucijami s področja turizma, gostinstva in malega gospodarstva.

Na področju urejanja kmetijskega prostora in vzdrževanja kulturne krajine bo park poleg sodelovanja z lokalno skupnostjo sodeloval tudi s Kmetijsko svetovalno službo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, predvsem v programu slovenskega kmetijskega okoljskega programa in ukrepov, ter sodeloval pri strokovnih predavanjih, namenjenih kmetom. Strokovne službe KPK bodo na tem področju nudile dodatne storitve in animacijo uporabnikov.

KULTURNO-VARSTVENE NALOGE

 

Nepremična kulturna dediščina

 • obnova, vzdrževanje in upravljanje objekta Šokčev dvor v Žuničih, kjer je informacijsko središče;
 • interpretacija zgodovine objekta in prebivalcev za obiskovalce;
 • interpretacija tradicionalnega kmetovanja in domače obrti na širšem območju za obiskovalce;
 • svetovanje pri ohranjanju varovanih enot kulturne dediščine, ki so vpisane v register kulturne dediščine na območju KPK;
 • vse naloge se bodo izvajale v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine

 

Premična kulturna dediščina

 • upravljanje z obstoječo muzejsko zbirko v Šokčevem dvoru in njena dopolnitev z odkupi ali izposojo eksponatov;
 • ureditev manjše muzejske zbirke v prostorih uprave parka v sodelovanju z osnovno šolo;
 • interpretacija domače obrti v rokodelskih delavnicah in usposabljanje novih mojstrov domače obrti;
 • prirejanje delavnic za obiskovalce na temo domače obrti;
 • svetovanje pri ohranjanju in oblikovanju zasebnih zbirk na območju parka.

Kulturno-umetniške dejavnosti in izobraževanje

 • organiziranje prireditev s področja kulturnih in umetniških dejavnosti v objektu Šokčev dvor, na dvorišču, v osnovni šoli in drugih objektih na območju KPK,
 • razstave, seminarji in strokovne konference.

Organizacija in izvajanje prireditev z izvajalci in institucijami s področja kulturnih in izobraževalnih dejavnosti (javni zavodi s področja kulture, izobraževanja in turizma lokalne in regijske ravni – osnovne in srednje šole, kulturno-umetniška društva, turistična društva, folklorna društva, univerze, gledališča ter drugi ustvarjalci in ponudniki).

MEDNARODNO SODELOVANJE

 

 • sodelovanje z drugimi mednarodnimi organizacijami s področja varstva narave in trajnostnega razvoja (IUCN, EUROPARC …);
 • sodelovanje s sorodnimi organizacijami na hrvaški strani Kolpe;
 • priprava projektov za javne mednarodne razpise in sodelovanje v prijavi z drugimi partnerji;
 • predstavitev KP Kolpa na mednarodnih prireditvah in sejmih (Grüne Woche Berlin, SIA Pariz, Techagro Brno in drugih);
 • izvajanje pridobljenih projektov.
 • COPA, COGECA (stanovske organizacije kmetov v EU);
 • ELO (European Landowners organization);
 • EU Parliament (interaktivna skupina za razvoj podeželja);
 • European Anglers Association;
 • Alpinet Gheep (v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Zvezo društev rejcev drobnice Slovenije in Krajinskim parkom Logarska dolina).

TEKOČE OBVEŠČANJE JAVNOSTI O POMEMBNIH DOGODKIH NA OBMOČJU KPK

 

 • spletna stran;
 • letaki;
 • stalni in občasni prispevki v medijih;
 • projektne edicije;
 • založništvo.

DRUGE NALOGE, POTREBNE ZA IZVAJANJE VARSTVENIH IN RAZVOJNIH USMERITEV UPRAVLJANJA NA OBMOČJU KP KOLPA

 

Park bo sodeloval pri oblikovanju projektov trajnostnega razvoja z razvojnimi agencijami ter drugimi nosilci razvojnih projektov in z lokalnimi skupnostmi.

Podrobneje se razvojne usmeritve in ukrepi določijo v UPRAVLJAVSKEM NAČRTU.

Središče za dostopnost