Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Sklep o ustanovitvi JZ KP Kolpa

4189. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Kolpa, Stran 10107.


Na podlagi petega odstavka 130. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZDru-1), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari, št. 12/91 ter Uradni list RS, št. 8/96 in 36/00 – ZPDZC), 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 20. člena Uredbe o Krajinskem parku Kolpa (Uradni list RS, št. 85/06) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda
Krajinski park Kolpa

I. UVODNI DOLOČBI

1. člen

S tem sklepom se urejajo temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in financiranja javnega zavoda Krajinski park Kolpa (v nadaljnjem besedilu: zavod) ter razmerja med ustanoviteljem in zavodom.

2. člen

(1) Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija.

(2) Ustanoviteljske pravice in obvezanosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.

(3) Zavod je oseba javnega prava, ki z vpisom v sodni register pridobi pravno in poslovno sposobnost.

3. člen

(1) Ime zavoda je: Javni zavod Krajinski park Kolpa.

(2) Skrajšano ime zavoda je: Krajinski park Kolpa.

(3) Sedež zavoda je Adlešiči 15, 8341 Adlešiči.

(4) Zavod pri svojem poslovanju uporablja štampiljko, ki je štirioglate oblike z dolžino 36 mm in širino 28,5 mm. V zgornjem delu je znak krajinskega parka, določen z uredbo o Krajinskem parku Kolpa, pod njim pa je najprej besedilo krajinski park, pod njim je beseda Kolpa in pod njo beseda Slovenija. Zavod lahko uporablja tudi izvedenke štampiljke.

II. DEJAVNOST ZAVODA

4. člen

(1) Dejavnosti, ki jih zavod opravlja v okviru javne službe in javnih pooblastil, so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:

22.110 Izdajanje knjig,
22.120 Izdajanje časopisov,
22.130 Izdajanje revij in periodike,
22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
22.150 Drugo založništvo,
52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
55.239 Druge nastanitve za krajši čas,
55.304 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov,
55.400 Točenje pijač,
63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
    povezane dejavnosti,
70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
72.210 Razvoj in založba programskih paketov,
72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje,
72.300 Obdelava podatkov,
72.400 Omrežne podatkovne storitve,
73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja,
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije,
73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in
    sorodnih dejavnosti,
73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine,
73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja,
73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike,
74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
    meritve, kartiranje,
74.202 Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,
74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično
    svetovanje,
74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
74.400 Oglaševanje,
74.810 Fotografska dejavnost,
74.820 Pakiranje,
74.851 Prevajanje,
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
74.853 Druga splošna tajniška opravila,
74.860 Dejavnost klicnih centrov,
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
92.110 Snemanje filmov in video filmov,
92.511 Dejavnost knjižnic,
92.521 Dejavnost muzejev,
92.522 Varstvo kulturne dediščine,
92.530 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov.

(2) Zavod lahko spremeni ali razširi svojo dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.

III. ORGANI ZAVODA

5. člen

Organi zavoda so:

– svet zavoda,

– strokovni svet in

– direktor.

6. člen

(1) Zavod upravlja svet zavoda.

(2) Svet zavoda sestavlja 11 članov, in sicer:

– sedem predstavnikov ustanovitelja, od katerih ustanovitelj imenuje po enega na predlog ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave, ministrstva, pristojnega za kulturo, ministrstva, pristojnega za finance, ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, ministrstva, pristojnega za podjetništvo in turizem, ministrstva, pristojnega za šolstvo in šport, in službe vlade, pristojne za lokalno samoupravo in regionalno politiko;

– en predstavnik delavcev zavoda, ki ga izvolijo zaposleni izmed vseh zaposlenih v zavodu;

– trije predstavniki lokalne skupnosti, ki se nahaja na območju krajinskega parka, in jih imenuje lokalna skupnost.

(3) Mandat članov sveta zavoda je štiri leta. Po preteku mandata je lahko član sveta zavoda ponovno imenovan oziroma izvoljen.

7. člen

(1) Svet zavoda vodi predsednik sveta zavoda, v primeru njegove odsotnosti pa njegov namestnik.

(2) Predsednika sveta zavoda imenuje ustanovitelj izmed svojih predstavnikov, pri čemer je to predstavnik ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave. Namestnika predsednika sveta zavoda izvolijo člani sveta zavoda izmed predstavnikov lokalne skupnosti.

8. člen

Svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem sprejme statut, sprejema splošne akte zavoda iz svoje pristojnosti, letni program dela, poročilo o delu, določa finančni načrt in sprejema letno poročilo, imenuje strokovni svet zavoda ter opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda ter druge, s tem sklepom, statutom zavoda in drugimi predpisi določene naloge.

9. člen

(1) Strokovni svet zavoda sestavljajo trije strokovnjaki iz vrst delavcev zavoda ter dva zunanja strokovnjaka.

(2) Svet zavoda imenuje v strokovni svet zavoda strokovnjake iz vrst delavcev zavoda in zunanja strokovnjaka, pri čemer imenuje enega zunanjega strokovnjaka na predlog Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.

(3) Mandat članov strokovnega sveta je štiri leta.

10. člen

Strokovni svet zavoda obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda ter daje direktorju in svetu zavoda mnenja, pobude in predloge za reševanje teh vprašanj.

11. člen

(1) Direktor vodi in organizira delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.

(3) Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj.

(4) Mandat direktorja je štiri leta. Po izteku mandata je lahko direktor ponovno imenovan.

12. člen

(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki:

– ima univerzitetno ali visoko strokovno ali višjo strokovno izobrazbo ustrezne usmeritve;

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delih;

– pozna področje dela zavoda;

– je sposoben organizirati in voditi delo v kolektivu;

– obvlada najmanj en svetovni jezik.

(2) Dodatni oziroma podrobnejši pogoji za imenovanje direktorja se lahko določijo s statutom zavoda.

IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

13. člen

(1) Zavod pridobiva finančna sredstva za upravljanje krajinskega parka:

– iz državnega proračuna;

– z vstopninami, dotacijami in donacijami;

– s sredstvi, pridobljenimi z upravljanjem nepremičnin;

– s prihodki od prodaje blaga in storitev, ki jih opravlja;

– iz različnih mednarodnih programov pomoči;

– s pridobivanjem sredstev na podlagi sofinanciranja programov in projektov, ki so v skladu z namenom ustanovitve krajinskega parka, iz sredstev lokalnih, državnih in mednarodnih skladov, ustanov oziroma drugih organizacij;

– iz drugih virov.

(2) Zavod lahko pridobiva sredstva tudi iz proračunov lokalnih skupnosti v skladu z njihovimi programi oziroma sprejetim načrtom upravljanja krajinskega parka.

(3) Del sredstev, pridobljenih na način iz druge do sedme alinee prvega odstavka tega člena, se lahko nameni za izvajanje razvojnih usmeritev krajinskega parka v skladu z načrtom upravljanja krajinskega parka.

14. člen

(1) Presežek prihodkov, ki ga doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, zavod uporabi za izvajanje in razvoj dejavnosti varstva krajinskega parka.

(2) O načinu razpolaganja s presežkom odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.

V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

15. člen

(1) Zavod nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno ter v svojem imenu in za svoj račun.

(2) Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi, s katerimi upravlja.

(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.

16. člen

(1) Premoženje v upravljanju zavoda je last ustanovitelja.

(2) Zavod upravlja z vsem premoženjem, ki mu je bilo dano v upravljanje s tem sklepom in drugimi pravnimi akti.

(3) S premičnim in nepremičnim premoženjem upravlja zavod v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje s premoženjem v lasti Republike Slovenije.

(4) O razpolaganju z nepremičnim premoženjem na predlog zavoda odloča Vlada Republike Slovenije.

(5) Nepremičnine iz prejšnjega odstavka na območju krajinskega parka, ki so dane zavodu v upravljanje s tem sklepom, so določene v prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.

VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA

17. člen

(1) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje javne službe in izvajanje javnih pooblastil na podlagi letne pogodbe, ki jo ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, sklene z zavodom.

(2) Zavod pripravi petletni načrt upravljanja krajinskega parka, letno pripravlja program dela, finančni načrt, program investicij in letno poročilo zavoda ter jih posreduje ustanovitelju.

(3) Ustanovitelj prevzame odgovornosti za obveznosti zavoda, ki nastanejo iz naslova opravljanja javne službe, do višine sredstev, ki jih v tekočem letu zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije za delovanje zavoda.

(4) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova opravljanja drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja na trgu.

VII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

18. člen

Svet zavoda se konstituira najpozneje v dveh mesecih od uveljavitve tega sklepa.

19. člen

Svet zavoda sprejme statut zavoda najpozneje v štirih mesecih od uveljavitve tega sklepa.

20. člen

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, ki upravlja z nepremičnino iz priloge tega sklepa, prenese to nepremičnino v upravljanje zavodu najpozneje v roku enega leta od uveljavitve tega sklepa v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje s stvarnim premoženjem v lasti države.

21. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-77/2006/8

Ljubljana, dne 14. septembra 2006

EVA 2006-2511-0180

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

Priloga: Nepremičnina, dana v upravljanje zavodu
 
1. Šokčev dvor, Žuniči 2, ki obsega parc. št. 166/2, k.o. Žuniči,
št. zk vl. 117.
Središče za dostopnost