Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Uradni list Republike Slovenije – Odlok o razglasitvi kmečkega dvora za kulturni spomenik

2236. Odlok o razglasitvi kmečkega dvora, Žuniči 2, za kulturni spomenik (Črnomelj), Stran 3631.


Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90 in 26/92) ter 19. člena statuta Občine Črnomelj je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 29. 6. 1995 sprejel

O D L O K
o razglasitvi kmečkega dvora, Žuniči 2, za kulturni spomenik

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne in estetske vrednosti ter zagotovi nadaljnji obstoj se kmečki dvor, Žuniči 2, razglaša za kulturni spomenik.

II. OBSEG SPOMENIKA

2. člen

Kmečki dvor, Žuniči 2, je lociran v naselju Žuniči ob cesti, na vhodu v vas. To je tip zaprte domačije, ki jo sestavljajo hiša, lopa in skedenj. Hišo in skedenj povezuje zid, v katerem so vhodna vrata na dvorišče, ki je tako zaprto z vseh strani.

Hiša je postavljena v brežino in je podkletena. Bivalni del hiše je lesen, le zunanja stena kuhinje je pozidana v novejšem času. Notranjost je razdeljena na tri prostore: kuhinjo in dve sobi. Notranje opreme je zelo malo. Hiša ima na dvoriščni strani lesen hodnik, gank, iz katerega vodijo stopnice na dvorišče.

Pravokotno na hišo je postavljena lopa, pravokotno na lopo in vzporedno s hišo pa skedenj.

Kot celota je domačija dober primer nekdanjega ljudskega stavbarstva in ena redkih ohranjenih domačij takšnega tipa v Beli krajini, zato ima lastnosti kulturnega spomenika, ki ga je potrebno zaščiti in varovati.

3. člen

Območje kulturnega spomenika je naslednje:

Kmečki dvor, Žuniči 2, stoji na parceli št. 3 k.o. Žuniči.

V območje spomenika sodi tudi parcela št. 166/2 k.o. Žuniči.

Obe parceli sta v lasti Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto.

III. VARSTVENI REŽIM

4. člen

Na razglašenem območju po točki 3. tega odloka velja naslednji varstveni režim:

– stavbni kompleks se ohranja v celoti,

– prepovedani so vsi posegi, ki bi kakorkoli ogrozili spomeniško vrednost stavbne dediščine,

– obnova stavbnega fonda je podrejena prezentaciji samega stavbnega fonda ter promocijsko informativni dejavnosti,

– kakršnikoli posegi v stavbni fond in njegovo okolico so dovoljeni samo s soglasjem in pod nadzorom pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

IV. RAZVOJNE USMERITVE

5. člen

Kmečki dvor, Žuniči 2, varujemo zaradi njegove nadaljnje ohranitve. Potrebno ga je obnoviti in ohranjati njegove spomeniške vrednote tako, da bo služil promocijsko informativni dejavnosti.

V. NADZOR

6. člen

Strokovne naloge v zvezi z varstvom tega spomenika opravlja pristojna služba za varstvo kulturne dediščine.

7. člen

Za nadzor nad izvajanjem določb tega odloka so odgovorne pristojne inšpekcijske službe.

VI. KAZENSKA DOLOČBA

8. člen

Nespoštovanje določb tega odloka se kaznuje v skladu z zakonom o naravni in kulturni dediščini.

VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

9. člen

Zaznamba o kulturnem spomeniku se vpiše v zemljiško knjigo vsem lastnikom po točki 3. tega odloka.

Št. 617-6/95

Črnomelj, dne 29. junija 1995.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

Središče za dostopnost