Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Karta

Ekološko pomembna območja

Ekološko pomembno območje je območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13). V območje Krajinskega parka Kolpa sega šest ekološko pomembnih območij, za katera je značilna velika pestrost rastlinskih in živalskih vrst. Ta so:

  • EPO kartaKolpa (id. št. 64700), ki obsega dolino reke od Starega trga pa vse do Rakovca – izven območja parka, kjer Kolpa zapusti Slovenijo. V zgornjem toku teče v izraziti soteski, vrezani v obrobje zakrasele Poljanske gore. Pri Vinici preide na belokranjski kraški ravnik. Obide ga v ozki in plitvi dolini, ki se izven območja parka med Gribljami in Metliko razširi na kraški ravnik, v končnem delu pa se reka spet poglobi v sotesko. Kolpa vzdolž svojega toka ustvarja pestre habitate, ki so življenjski prostor številnim ogroženim živalskim vrstam.
  • Marindol (id. št. 94700), ta zajema jugovzhodni del Bele krajine med Fučkovci in Miliči. Večji del območja prekrivajo ekstenzivni travniki ter suha travišča z rastišči kukavičevk.
  • Kočevsko (id. št. 31100) – ki sega na jugu ob meji s Hrvaško tudi na območje parka. Tukaj so dolomiti in vložki neprepustnih kamnin ustvarili dolinast relief. Od Kostelskega dalje je Kolpa pravi kanjon z večjimi ostenji, ki se razširi šele pred suho Poljansko dolino, kjer se park začne. Pojavljajo se vsi značilni kraški pojavi. Glavne značilnosti krajine so celinsko podnebje, prevladujoče podzemeljsko odtekanje voda, plitve in slabo rodovitne prsti, velika gozdnatost ter redka poseljenost.
  • Petrišina jama (id. št. 67900) – v gozdnem pobočju pod Izgornikom se poleg Petrišine jame nahajajo številne podzemne jame, vrtače, omeniti pa velja tudi manjše košenice in izvir Hruščevac, ki izvira približno 400 m izven meja parka.
  • Veliko bukovje (id. št. 64600), ki leži na razgibani vrtačasti planoti nad Kolpo. Podzemne vode tega kraškega območja napajajo številne izvire; med njimi tudi potoke znotraj območja parka: Hruškar, Jarbol in Jez. Gospodarski gozd Viniška gmajna se nahaja na območju med Vinico in Bojanci.
  • Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (id. št. 80000) – obsega strnjene gozdove s posameznimi naselbinami in pripadajočimi kmetijami, ki tvorijo največje sklenjeno območje gozda pri nas in sega tudi v Krajinski park Kolpa. Območje označuje veliko podzemnih jam ter nizka vodnatost. Pomembno je predvsem kot življenjski prostor velikih zveri, netopirjev, hroščev, metuljev in številnih vrst ptic ter ohranjenih obširnih gozdnih habitatnih tipov.

Vir: JZ KP Kolpa; http://gis.arso.gov.si/nva/profile.aspx?id=EPO@ZRSVN

Površina ekološko pomembnih območij znotraj Krajinskega parka Kolpa

 Id. št.

Ime območja

Skupna površina EPO (ha) Delež v KP Kolpa, ki ga prekriva EPO (%)
 80000 Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri 347.978,33 36,17
 67900 Petrišina jama 135,07 0,06
 64700 Kolpa 904,39 7,78
 64600 Veliko bukovje 1.353,97 2,97
 31100 Kočevsko 107.680,09 28,17
 94700 Marindol 602,98 7,01

SKUPAJ EPO V KP KOLPA

51,82

Vir: Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13); izračuni: JZ KP Kolpa.

Središče za dostopnost