Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Belokranjski sokovi in žganja na ocenjevanju v Rimu

Strokovna komisija ocenjevalcev sadnih sokov in naravnih žganj je na Domačiji Raztresen opravila svoje delo.

Komisija, sestavljena iz večinoma Belokranjskih strokovnjakov s tega področja, podkrepljenih s sodelavci iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica in Nacionalnega parka Risnjak je ocenila 30 vzorcev sokov in 29 žganj ter likerjev. Količina ni posebno velika (včasih je bilo teh vzorcev kar nekajkrat več), zato pa je kvaliteta odlična. Več o rezultatih – v petek 8. aprila, ko bodo ti podrobneje predstavljeni.

Javni zavod Krajinski park Kolpa nadaljuje tradicijo svojih predhodnikov v skrbi za ohranjanje in obnovo visokodebelnih travniških sadovnjakov. Ti nasadi starih sort sadja so zelo pomembni za ekstenzivno pridelavo sadja, imajo pa tudi pomembno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti saj nudijo ugodno bivalno okolje številnim manjšim in večjim organizmom. Velik kje tudi njihov pomen v prispevku k ohranjanju tipičnega izgleda krajine.

Letošnje leto je deležnikom parka JZ Krajinski park Kolpa doniral 170 sadik različnih (v preteklih letih pa že večkrat) – praviloma starih sadik sadja, ki so primerne za ekstenzivno pridelavo. Prav tako park namešča  hotele za žuželke – zatočišča pomembnim žuželkam, ki ohranjajo ugodno zdravstveno stanje v sadovnjaku. Z osnovnošolci je park že v preteklih letih izdeloval ptičje valilnice, ki so nameščene deloma po pohodnih poteh, deloma pa v sadovnjakih. Mali duplarji, ki hotele naselijo, se hranijo s škodljivci, ki škodujejo drevesom ali plodovom v sadovnjaku. Poleg najbolj razširjenih sinic, je tipičen prebivalec sadovnjaka tudi vijeglavka.

V preteklih letih ja bilo v okviru projekta »Od vijeglavke do soka« izvedenih več oživitvenih rezi teh visokih dreves. Ko bo zopet kakšna možnost bo park s tovrstnimi aktivnostmi nadaljeval.

Zgodba s sedaj mednarodnim ocenjevanjem sokov in žganj se je pričela v želji ohranjanja pomembnega biotopa – travniških sadovnjakov, ob zavedanju, da bodo ti obstali, če se bodo ustrezno vzdrževali in obnavljali. Seveda bodo dolgoročno preživeli le če bodo tudi gospodarsko zanimivi. To bodo le, če bo pridelek pospravljen in ustrezno donegovan ter ponujen na trgu. In tako je zgodba zaokrožena.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v ocenjevalnih postopkih na razpisih za dopolnilne dejavnosti, prav zaradi strokovnosti ocenjevanja, dobitnikom priznanj belokranjskega ocenjevanja dodatno izboljšalo oceno pri točkovanju vlog.

Središče za dostopnost