Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Ustanovitev Krajinskega parka Kolpa

Krajinski park Kolpa skozi zgodovino

Z namenom ohranjanja in vzdrževanja naravne in kulturne dediščine, ohranitve in raziskovanja geomorfoloških, geoloških in hidroloških znamenitosti, redkih in ogroženih rastlinskih ter živalskih vrst, arheoloških najdišč, etnoloških in arhitekturnih značilnosti, kulturne krajine ter zagotavljanja možnosti za ustrezen razvoj, je območje ob reki Kolpi že leta 1998 Občina Črnomelj razglasila za krajinski park (Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa, Uradni list RS, št. 82/98).

Z uveljavitvio Zakona o oohranjanju narave (ZON-UPB2, Uradni list RS, št. 96/04), je občinski Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa (Uradni list RS, št. 82/98) postal akt o zavarovanju naravnih vrednot državnega pomena. To je bil tudi povod za pripravo Uredbe o Krajinskem parku Kolpa (Uradni list RS, št. 85/06), ki velja od 25. 8. 2006. Z njeno uveljavitvijo se je občinski odlok o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa (Uradni list RS, št. 82/98) prenehal uporabljati v delu, ki se nanaša na varstvo naravne dediščine.

V skladu z določili Uredbe razglasitvi parka, je Vlada Republike Slovenije ustanovila upravljavca parka – javni zavod Krajinski park Kolpa (Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Kolpa, Uradni list RS, št. 98/06), ki v okviru javne službe ohranjanja narave opravlja varstvene, strokovne, nadzorne in upravljavske naloge znotraj območja parka. Zavod dejavnost opravlja kot posredni proračunski uporabnik pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor. Sedež uprave parka je v Adlešičih.

Središče za dostopnost