Javni zavod Krajinski park Kolpa

Krajinski park Kolpa sodi med širša zavarovana območja narave. Predstavlja najmilejšo kategorijo širšega zavarovanega območja v Sloveniji, vendar je eden redkih krajinskih parkov pri nas, ki je razglašen na državnem nivoju, zato ima tudi svoj upravljavski zavod, to je Javni zavod Krajinski park Kolpa. Ta je bil s sklepom Vlade Republike Slovenije ustanovljen septembra 2006.

Upravljavec parka Javni zavod Krajinski park Kolpa opravlja po določilih Uredbe o Krajinskem parku Kolpa (Uradni list RS, št 85/2006) v okviru javne službe ohranjanja narave varstvene, strokovne, nadzorne in upravljavske naloge na območju parka. Osnovne dejavnosti upravljavca parka v okviru javne službe pa so naslednje:

• pripravljanje predloga načrta upravljanja parka;
• sprejemanje letnega programa dela parka;
• spremljanje in analiziranje stanja naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v parku;
• skrb za izvajanje varstvenih režimov in razvojnih usmeritev ter izvajanje naravovarstvenih nalog;
• skrb za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot v parku in drugih vrednih predelov;
• sklepanje pogodb o varstvu;
• sodelovanje z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave pri pripravi naravovarstvenih smernic za del, ki se nanaša na park;
• sodelovanje pri pripravi območnega in regionalnega razvojnega programa;
• usklajevanje in spremljanje raziskovalnih nalog v zvezi s parkom;
• izvedba in sodelovanje pri izvajanju mednarodnih projektov;
• skrb za predstavitev parka; ozaveščanje javnosti o pomenu parka;
• zagotavljanje dostopa do informacij o parku in vodenje informacijskega centra parka;
• sodelovanje z lokalnimi skupnostmi na območju parka;
• sodelovanje z lastniki zemljišč na območju parka, strokovna pomoč in svetovanje;
• pripravljanje in vzdrževanje poti in označb v parku ter druge parkovne infrastrukture, potrebne za obisk parka;
• opravljanje vodniške službe po parku;
• urejanje naravnih vrednot in delov parka za ogledovanje in obiskovanje v skladu z načrtom upravljanja;
• izvajanje neposrednega nadzora v parku;
• upravljanje z bazami podatkov, ki se nanašajo na park.