Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Javni zavod Krajinski park Kolpa

… je javna institucija ki upravlja  zavarovano območje Krajinski park Kolpa (ZO KP Kolpa). Delo opravlja v skladu z določili Uredbe o Krajinskem parku Kolpa (Uradni list RS, št 85/2006) v okviru javne službe ohranjanja narave. Gre za varstvene, strokovne, nadzorne in upravljavske naloge na območju parka in na območju NATURA 2000, ki sega v ZO  KP Kolpa.

 

Osnovne dejavnosti javnega zavoda Krajinski park Kolpa v okviru javne službe:

• pripravljanje predloga načrta upravljanja parka;
• sprejemanje letnega programa dela parka;
• spremljanje in analiziranje stanja naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v parku;
• skrb za izvajanje varstvenih režimov in razvojnih usmeritev ter izvajanje naravovarstvenih nalog;
• skrb za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot v parku in drugih vrednih predelov;
• sklepanje pogodb o varstvu;
• sodelovanje z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave pri pripravi naravovarstvenih smernic za del, ki se nanaša na park;
• sodelovanje pri pripravi območnega in regionalnega razvojnega programa;
• usklajevanje in spremljanje raziskovalnih nalog v zvezi s parkom;
• izvedba in sodelovanje pri izvajanju mednarodnih projektov;
• skrb za predstavitev parka; ozaveščanje javnosti o pomenu parka;
• zagotavljanje dostopa do informacij o parku in vodenje informacijskega centra parka;
• sodelovanje z lokalnimi skupnostmi na območju parka;
• sodelovanje z lastniki zemljišč na območju parka, strokovna pomoč in svetovanje;
• pripravljanje in vzdrževanje poti in označb v parku ter druge parkovne infrastrukture, potrebne za obisk parka;
• opravljanje vodniške službe po parku;
• urejanje naravnih vrednot in delov parka za ogledovanje in obiskovanje v skladu z načrtom upravljanja;
• izvajanje neposrednega nadzora v parku;
• upravljanje z bazami podatkov, ki se nanašajo na park.

 

Sedež zavoda: Adlešiči 16, 8341 Adlešiči

 

Poslovni prostori: Adlešiči 3a, 8341 Adlešiči

 

Kontakt: info@kp-kolpa.si 

Središče za dostopnost