Povezava na YouTube

Povezava do E-poštePovezava na FaceBook

Javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja Javnega zavoda Krajinski park Kolpa

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mnvp@gov.si
www.mnvp.gov.si

Številka: 1004-47/2024-2560-1
Datum: 28. 5. 2024
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-
ZJZP) in 33. člena Statuta Javnega zavoda Krajinski park Kolpa (Uradni list RS, št. 50/07 in 72/10)
Ministrstvo za naravne vire in prostor

OBJAVLJA
javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja Javnega zavoda Krajinski park
Kolpa

Kandidat mora poleg splošnih pogojev predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– ima univerzitetno ali visoko strokovno ali višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri;
– ima najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodstvenih delih;
– pozna področje dela zavoda;
– je sposoben organizirati in voditi delo v kolektivu;
– obvlada najmanj 1 (en) svetovni jezik.
Okvirne pristojnosti in odgovornosti:
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda;
– predstavlja in zastopa zavod;
– odgovarja za zakonitost dela zavoda;
– vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda;
– pripravi 5-letni načrt upravljanja krajinskega parka ter ga da v potrditev svetu zavoda;
– pripravi predlog letnih programov dela, finančnih načrtov in programov investicij ter ga da v
sprejem svetu zavoda;
– pripravi predlog letnega poročila o delovanju zavoda ter ga da v sprejem svetu zavoda;
– posreduje potrjene in sprejete načrte in programe iz prejšnjih alinej ustanovitelju;
– predlaga druge temelje poslovne politike ter sprejema ukrepe za izvajanje sprejetih aktov;
– predlaga razvojne dejavnosti in organizacijske spremembe zavoda;
– sprejema akte, ki niso v pristojnosti drugih organov zavoda;
– izvršuje sklepe sveta zavoda;
– sprejema sklepe o objavi delovnih mest, sklepa delovna razmerja, razporeja delavce, sklepa o
prenehanju delovnega razmerja in odloča o vseh drugih delovno-pravnih razmerjih, za katere je
pristojen po zakonu in kolektivni pogodbi;
– vodi strokovno delo zavoda in odgovarja za strokovnost dela zavoda, organizira strokovni
nadzor in izdaja strokovna navodila;
– skrbi za tekoče informiranje delavcev o bistvenih dogodkih iz poslovanja zavoda;
– izvršuje druge naloge in pristojnosti glede na zakon, kolektivno pogodbo, akt o ustanovitvi, ta
statut in druge splošne akte zavoda.
Prijava kandidata mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen obrazec Europass življenjepis (obrazec je dostopen na spletni strani
http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae), iz katerega mora biti posebej
razvidno izpolnjevanje vodstvenih izkušenj;
– dokazila, s katerimi kandidat izkazuje znanja in pogoje, ki jih navaja v Europass življenjepisu;
– dokazilo glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– izjavo in dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede znanja tujih jezikov;
– izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za okolje in prostor pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam
predložiti ustrezna dokazila.

Direktorja Javnega zavoda Krajinski park Kolpa bo imenovala Vlada Republike Slovenije. Mandat
direktorja traja 4 (štiri) leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko ponovno imenovana za
direktorja. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Kolpa, Adlešiči
3a, 8341 Adlešiči oz. v drugih uradnih prostorih javnega zavoda.
Pisno prijavo s podpisanimi izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni razpis za
delovno mesto direktorja Javnega zavoda Krajinski park Kolpa« na naslov: Ministrstvo za naravne vire
in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. Zadnji dan za prijavo je 12. 6. 2024.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mnvp@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, priložene pa morajo biti skenirane
podpisane izjave, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji.
Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega natečaja se lahko kandidati obrnejo na
Ministrstvo za naravne vire in prostor, Mateja Golja, tel. št. 01 478 7018, v zvezi z delovnim področjem
pa na mag. Suzana Zupanc Hrastar, tel. št. 01 478 7840.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o imenovanju, neizbrani kandidati pa bodo prejeli obvestilo o
ne izbiri.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.

Mag. Radovanka Petrić
v. d. GENERALNEGA SEKRETARJA
p.p. št. 100-30/2018-2550-67 z dne 12. 12. 2023

Izvorni dokument (.pdf)

Središče za dostopnost