::
Kontakt :: Zemljevid strani :: Prijava
 
Iskanje

novice
prireditve
projekti
naravni spomeniki
naravni rezervat
kulturni spomeniki
turizem
kmetijstvo
obrazci
razpisi
spletne povezaveTiskovna konferenca ÄŒZ Bele krajine

ÄŒebelarska zveza Bele krajine je v petek 20. marca 2009 pripravila tiskovno konferenco o projektu "Barvita pestrost",

 

ki ga je pridobila na 2. razpisu

Sklada za nevladne in neprofitne organizacije v Sloveniji.

 

Predstavitvi projekta (Vlado  Auguštin, Stane Plut, Boris Grabrijan)

za novinarje in širšo javnost,

je sledila tudi vodena degustacija pokušanja medov

pridelanih na področju KP Kolpa.

 

Projekt, ki je opisan v prilogi se bo

v celoti izvajal na področju Krajinskega parka Kolpa:

  

 

Belokranjski čebelarji združeni v čebelarsko zvezo Bele krajine  smo lani poleti, skupaj z javnim zavodom Krajinski park Kolpa uspešno zaključili projekt »  Belokranjska čebelarska učna pot«.  Odzivi strokovne in laične javnosti na  novo odprto čebelarsko učno pot, so pokazali potrebo po nadaljnji  nadgradnji takšne učne poti s sorodnimi vsebinami.

Z izdatno pomočjo vodje oddelka za razvoj podeželja iz črnomaljske občine smo pripravili projekt z naslovom: »ÄŒebele kot nosilec biotske raznovrstni« in se prijavili  na razpis programa Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma, Sklada za nevladnega in neprofitne organizacije. Izmed 112. vlog jih je bilo letos izbranih 21, med katerimi je bil tudi projekt ÄŒebelarske zveze Bele krajine. Skupni stroški projekta, ki so opravičeni do financiranja s strani Sklada za NVO se ocenjeni na dobrih 32.000 EUR.

Namen projekta je razširiti čebelarsko učno pot z vsebinami iz sadjarstva. Na poti nameravamo zasaditi avtohtone sadne vrste, označiti vse pomembne  medovite rastline, ter  obe panogi, tako čebelarstvo kot sadjarstvo približati prebivalcem v Krajinskem parku Kolpa in tudi širše. Projekt bo prispeval k ozavešÄenosti prebivalcev parka in širše javnosti o pomenu čebele kot opraševalca za ohranitev biotske raznovrstnosti. Prav tako želimo navedenim ciljnim skupinam približati pomen čebel kot indikatorja ekološkega stanja v naravi.

 

___________________________________________________________________________

 

Namen projekta z naslovom ÄŒebela kot nosilec biotske raznovrstnosti je:

1.  nadgradnja Belokranjske čebelarske učne poti z vsebinami iz sadjarstva (sajenje  in označitev medovitih sadnih dreves, ter  postavitev sadovnjaka ) za potrebe ozavešÄanja širše javnosti o pomeni čebel predvsem iz vidika ohranjanja biodiverzitete;

2. vzpodbuditi zanimanje mladih za čebelarstvo in sadjarstvo z namenom ohranjanja in razvoja čebelarstva na območju projekta;

3.preko čebelarskih krožkov  usposobiti in opremiti  mlade potencialne  čebelarje za  čebelarjenje z namenom izboljšanja starostne strukture čebelarstva;

4. ozavestiti in usposobiti  nosilce kmetijskih gospodarstev in njihovih članov glede   pravilne uporabe  fitofarmacevtskih sredstev in pomena takšne uporabe za ohranitev čebelarstva in s tem ravnovesja v naravi;

5.povezati čebelarje  in sadjarje in  jih vzpodbuditi k sodelovanju v skupnem  prizadevanju za ohranjanje biodiverzitete;

6. s predavanji, promocijskim gradivom in vsebinami na spletnih straneh ozavestiti krajane obravnavanega območja in širšega območja Bele krajine pa tudi širše javnosti  o pomenu čebel za ohranjanje biodiverzitete;

 

 

7. posaditi čim več medovitih starih (avtohtonih) sadnih dreves na območju  Krajinskega  parka Kolpa z namenom ohranjanja in obnove travniških sadovnjakov;

8. označitev tudi  nekaterih redkih divje rastočih travniških rastlin, ki so hkrati medovite rastline z namenom  vzpodbujanja kmetov, da bodo pri izkorišÄanju travnikov kosili tako da bo omogočen obstoj takih rastlin in s tem ohranjena biotska raznovrstnost travniških rastlin;

9. izboljšati ekonomičnost in donosnost čebelarstva in sadjarstva z namenom izboljšanja socialnega in ekonomskega položaja čebelarjev in sadjarjev.

 

Splošne aktivnosti projekta, promocija in sodelovanje med sadjarji in čebelarji  bodo sooblikovali naslednje neposredne rezultate projekta:

-          razširjena Belokranjska čebelarska učna pot z vsebinami  iz sadjarstva - zasaditev najmanj 30 različnih sadnih vrst;
- z informacijskimi tablicami označene medovite in sadne vrste - postavitev najmanj 30 informacijskih tablic;
- naseljene bodo najmanj tri nove čebelje družine v obstoječi čebelnjak na čebelarski učni poti;
- izvedeno bo najmanj 5 usposabljanj iz področja čebelarstva in najmanj 5 iz področja sadjarstva;
- izvedene bodo najmanj 3 promocijske predstavitve čebelarstva in pomena čebelarstva za biotsko raznovrstnost v osnovnih šolah;
- usposobljen in opremljen  šolski čebelarski krožek v eni od šol v Krajinskem parku Kolpa;
- v šolski čebelnjak bodo naseljene štiri čebelje družine;
- izdelana promocijska  zgibanka, ki bo natisnjena v najmanj 1000 izvodih (v slovenskem in v angleškem jeziku);
- izdelan bo letak o pravilni uporabi FFS za sadjarje v najmanj 1000 izvodih;
- izdelana spletna stran o Belokranjski čebelarski učna pot, z povdarkom na promociji čebelarstva, sadjarstva in biotske raznovrstnosti;
- izdelani bodo učni listi o čebelarstvu in sadjarstvu v najmanj 1000 izvodih;
- izvedena bosta dva promocijska dogodka ob otvoritvi čebelarskega krožka in ob zaključku projekta;

 

ÄŒEBELARSKA ZVEZA BELE KRAJINE

 

Vladimir Auguštin univ. dipl. ing.

                    predsednik

 

Datum novice 20-03-2009 :: Objavil
Domov :: Krajinski park Kolpa :: Javni zavod :: Naravni spomeniki :: Kulturni spomeniki :: Kultura in običaji :: Turizem :: Kmetijstvo
 
 
 
Kolofon
Izvedba :: p@rtner